SANITAS SLOVACA - agentúra pre rozvoj zdravia na Slovensku, o.z.

Agentúra bola založená s úmyslom skvalitniť zdravotnú starostlivosť pacientov Slovenska. Naším hlavným cieľom je spolupráca a intenzívna podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju kvality primárnej a sekundárnej prevencie civilizačných ochorení. V turbulentných časoch slovenského zdravotníctva srdcovo-cievne a onkologické ochorenia výraznou mierou zaťažujú štátny rozpočet. Kvalita poskytnutej pomoci v mnohých ohľadoch, najmä na úrovni prevencie, stagnuje až klesá.

S podporou erudovaných garantov z rôznych medicínskych oborov je naším poslaním realizácia preventívnych medicínskych projektov a štúdií. Výraznou mierou sa agentúra snaží o edukáciu odbornej a laickej verejnosti v zmysle predchádzania závažným ochoreniam.

Spoločným zámerom všetkých naších aktivít je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky.

V súčasnosti sa naša činnosť sústreďuje najmä do troch oblastí: výskum v oblasti onkológie, epidemiologické štúdie v medicíne a podpora vizualizácií fyziologických a patofyziologických procesov v organizme človeka prostredníctvom stereoskopickej 3D technológie, virtuálnej reality a mobilných aplikácií.

MUDr. Marian Zelina

MUDr. Marian Zelina
zakladateľ

Naše ciele

Združovať občanov

Združovať občanov, ktorí budú podporovať a vyvíjať aktivity smerujúce k rozvoju zdravia na území Slovenskej republiky

Prevencia civilizačných ochorení

Spoluprácovať pri primárnej a sekundárnej prevencii civilizačných ochorení, ktorých manažment výraznou mierou zaťažuje štátny rozpočet, s podporou najerudovanejších garantov z jednotlivých medicínskych oborov.

Realizovať medicínske projekty

Realizovať preventívne medicínske projekty v rôznych oblastiach zdravotníctva, ktorých spoločným zámerom je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v podmienkach Slovenskej republiky.

Propagovať aktivity

Zabezpečovať reklamno-propagačnú činnosť smerujúcu k dosiahnutiu cieľa – propagovanie aktivít združenia a oboznamovanie s nimi širokú verejnosť

Publikačná činnosť

Venovať sa publikačnej a vydavateľskej činnosti a podporovať ju– vydávanie a rozširovanie propagačných materiálov všetkého druhu za účelom dosiahnutia svojho poslania.

Hospodárska činnosť

Vykonávať hospodársku činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi združenia a poslaním združenia.

Náš tím

MUDr. Marian Zelina

Výkonný riaditeľ
zelina@sanitasslovaca.sk +421 903 725 972

Mgr. Lucia Messingerová, PhD.

Projektový manažér
messingerova@sanitasslovaca.sk +421 907 611 410

PaedDr. Marian Zelina

Vedúci pedagóg
zelinam@sanitasslovaca.sk +421 905 348 955

Ing. Veronika Zelinová

Dizajn a grafická podpora
zelinova@sanitasslovaca.sk +421 915 827 989

Ing. Jakub Mrocek

IT špecialista
mrocek@sanitasslovaca.sk +421 904 002 292

Naše činnosti

Organizácia diskusií

Organizovanie diskusných podujatí s občanmi – zabezpečenie všeobecnej podpory verejnosti a jej pozitívne ovplyvňovanie v prospech rozvoja zdravia

Podpora vzdelanosti

Podpora vzdelanosti v zdravotníckych odboroch.

Zlepšovanie zdravotníckej starostlivosti

Zlepšovanie úrovne poskytovania zdravotníckej starostlivosti nielen po odbornej, ale aj po materiálno-technickej stránke

Dodržiavanie zákonov

Spolupracovanie so štátnymi orgánmi pri zabezpečení dodržiavania zákonov a ďalších záväzných právnych predpisov.

Informovanie verejnosti

Poskytovanie informačných a poradenských služieb širokej verejnosti.

Vymieňanie skúseností

Organizovanie a sprostredkovanie výmeny skúseností aj so zahraničnými subjektmi.

Naše stanovy

Článok 1

Základné ustanovenia

 • Názov občianskeho združenia je: Sanitas Slovaca - Agentúra pre rozvoj zdravia na Slovensku.
 • Sídlom občianskeho združenia je: Tulipánová 980/2, 982 01 Tornaľa.
 • Občianske združenie je neziskovou právnickou osobou (v ďalšom texte len „združenie“).
 • Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

   

Článok 2

Cieľ a činnosť

 • Cieľom združenia je združovať občanov, ktorí budú podporovať a vyvíjať aktivity smerujúce k rozvoju zdravia na území Slovenskej republiky.
 • Pri napĺňaní svojho cieľa bude združenie vyvíjať najmä nasledovné činnosti:
  • a/ spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami pri napĺňaní svojich cieľov
  • b/ organizovať diskusné podujatia s občanmi – zabezpečovať všeobecnú podporu verejnosti a jej pozitívne ovplyvňovanie v prospech rozvoja zdravia
  • c/ podporovať vzdelanosť v zdravotníckych odboroch
  • d/ zlepšovať úroveň poskytovania zdravotníckej starostlivosti nielen po odbornej, ale aj po materiálno-technickej stránke 
  • e/ spolupracovať so štátnymi orgánmi pri zabezpečení dodržiavania zákonov a ďalších záväzných právnych predpisov
  • f/ poskytovať informačné a poradenské služby širokej verejnosti
  • g/ iniciovať spoluprácu s podobnými subjektmi doma aj v zahraničí a predkladať projekty za účelom získania finančných prostriedkov
  • h/ organizovať a sprostredkovať výmenu skúseností aj so zahraničnými subjektmi
  • i/ zabezpečovať reklamno-propagačnú činnosť smerujúcu k dosiahnutiu cieľa – propagovanie aktivít združenia a oboznamovanie s nimi širokú verejnosť
  • j/ venovať sa publikačnej a vydavateľskej činnosti a podporovať ju– vydávanie a rozširovanie propagačných materiálov všetkého druhu za účelom dosiahnutia svojho poslania
  • k/ vykonávať hospodársku činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi združenia a poslaním združenia
  • l/ podpora a realizácia vedy a výskumu
 • Združenie vychádza z ideálu slobody jednotlivca, súkromného vlastníctva a právneho štátu, zasadzuje sa o dodržiavanie ľudských práv a slobôd, napomáha a presadzuje súkromnú iniciatívu, odštátnenie, decentralizáciu a presadzuje rozvoj kvality života, pričom stavia na hodnotách vzájomnej dohody, úcty a tolerancie.
 • Pri realizácii svojho poslania a cieľa združenie koná v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

   

Článok 3

Členstvo

 • Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov bez ohľadu na národnosť, spoločenské postavenie, pôvod, rasu a náboženské vyznanie, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia. Členom združenia môžu byť aj právnické osoby.
 • Prvými členmi občianskeho združenia sú členovia prípravného výboru, ktorí toto občianske združenie navrhli na registráciu. 
 • O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe podania písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
 • Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. Občianske združenie je otvorené, nemá obmedzený počet členov.
 • Dokladom členstva je potvrdenie o členstve vydané predsedníctvom.
 • Zánik členstva:
  • a/ vystúpením– členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,
  • b/ vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
  • c/ úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
  • d/ zánikom združenia.
 • Pri zániku členstva je člen povinný odovzdať členský preukaz.
   

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 • Člen má právo najmä:
  • a/ podieľať sa na činnosti združenia,
  • b/ voliť a byť volený do orgánov združenia,
  • c/ obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
  • d/ byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
    
 • Povinnosti člena sú najmä:
  • a/ dodržiavať stanovy združenia,
  • b/ plniť uznesenia orgánov združenia,
  • c/ aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
  • d/ platiť členské príspevky včas a vo výške, ktorú stanovia orgány združenia,
  • e/ ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
    

Článok 5

Orgány združenia

      Orgánmi združenia sú:

 • Valné zhromaždenie
 • Predsedníctvo
 • Štatutárny orgán
 • Revízor
   

Článok 6

Valné zhromaždenie

 • Valné zhromaždenie je tvorené zo všetkých členov združenia. 
 • Valné zhromaždenie najmä:
  • a/ schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
  • b/ volí a odvoláva členov predsedníctva,
  • c/ volí a odvoláva revízora,
  • d/ schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,
  • e/ schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
  • f/ rozhoduje o zrušení, zlúčení a zániku združenia.
 • Zasadanie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej polovica členov združenia.
 • Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 • Valné zhromaždenie rozhoduje s nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
   

Článok 7

Predsedníctvo

 • Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné valnému zhromaždeniu a riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 •  Predsedníctvo má najmenej troch členov, ktorých funkčné obdobie je jeden rok. Predsedníctvo sa schádza najmenej dvakrát mesačne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje väčšinou prítomných členov.
 • Predsedníctvo najmä:
  • a/ volí spomedzi svojich členov predsedu a odvoláva ho, 
  • b/ riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  • c/ zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
  • d/ vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
  • e/ rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
  • f/ rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
  • g/ ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.
 • Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:
  • a/ zriadiť kanceláriu
  • b/ ustanoviť sekretára
    

Článok 8

Štatutárny orgán

 • Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok. 
 • Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.
   

Článok 9

Revízor

 • Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 • Revízor nemôže byť súčasne členom predsedníctva.
 • Revízor najmä:
  • a/ kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje riešenie na ich odstránenie
  • b/ kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.
    

Článok 10

Hospodárenie združenia

 • Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom. 
 • Majetok združenia tvoria:
  • a/ členské príspevky,
  • b/ dotácie a dary od právnických a fyzických osôb,
  • c/ hmotný majetok a iné majetkové práva združenia,
  • d/ prostriedky získané pri uskutočňovaní projektov a aktivít v rámci predmetu činnosti združenia,
  • e/ dotácie a granty z verejných rozpočtov a fondov Slovenskej republiky a Európskej únie, prípadne z iných verejných fondov o ktoré sa asociácia uchádza,
  • f/ príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným poslaním združenia,
  • g/ príjmy za sprostredkovateľské a reklamné činnosti,
  • h/ prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci činnosti agentúry,
  • i/ výnosy z majetku OZ,
  • j/ pokuty a penále,
  • k/ úroky a úroky z omeškania.
 • Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Kontrolu čerpania rozpočtu zabezpečuje revízor v rámci svojich práv a povinností zakotvených v stanovách. 
 • Majetok združenia nemožno založiť ani ho použiť na zabezpečenie záväzkov iných právnických osôb alebo fyzických osôb.
 • Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
 • Výdavky sa rozpočtujú podľa jednotlivých cieľov združenia, podľa spôsobu použitia a podľa subjektov, ktorým sa poskytujú. 
   

Článok 11

Zánik združenia

 • Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
 • Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
 • Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia a vyrovnajú všetky záväzky, dlhy ako aj  pohľadávky združenia.
 • Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie. Za správne vykonanie majetkového vyporiadania zodpovedá revízna komisia združenia, postupovať bude obdobne ako pri likvidácii obchodnej spoločnosti.
 • Zánik občianskeho združenia oznámi revízna komisia najneskôr do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
   

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 • Združenie vzniká dňom registrácie ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 • Združenie je založené na základe návrhu na zápis do registra občianskych združení podaného na Ministerstve vnútra prípravným výborom.
 • Stanovy združenia ako aj ich doplnky a zmeny podliehajú registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy. Túto registráciu zmien a doplnkov stanov, po schválení valným zhromaždením, zabezpečuje predseda združenia zákonným spôsobom.

© 2017 Sanitas Slovaca.
Všetky práva vyhradené. Obsah www.sanitasslovaca.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie či ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa domény www.sanitasslovaca.sk zakázané.