O projekte IMUDIA

Imudia

Čo?

Sledovanie prevalencie a analýza rizikových faktorov diabetes mellitus vzniknutého po orgánovej transplantácii (srdce, obličky, pečeň).

S kým?

Garantmi projektu sú poprední, celospoločensky uznávaní odborníci z oblastí diabetológie a transplatológie na Slovensku.

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin - prednosta I. internej kliniky, Univerzitná nemocnica Martin
doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. - primárka Transplantačno-nefrologického oddelenia , Chirurgická klinika a Transplantačné centrum UN Martin
MUDr. Zuzana Žilinská, PhD., MHA - Zástupca prednostu Urologickej kliniky pre transplantácie obličiek, UN akad. L. Dérera, Bratislava

Prečo?

Diabetes mellitus po transplantácii sa vyskytuje v 2 – 53 % prípadov po transplantácii solídnych orgánov. Diabetes mellitus po transplantácii je rizikovým faktorom pre kardiovaskulárne ochorenia, pre infekcie po transplantácii a taktiež sa znižuje životnosť transplantovaného orgánu ako aj samotného pacienta.

Ako?

Jedná sa o epidemiologickú, multicentrickú, prospektívnu, observačnú, monitorovanú štúdiu v trvaní 1 rok u pacientov po primárnej orgánovej transplantácii (obličky, pečeň, srdce). Štúdia bude prebiehať za podmienok bežnej klinickej praxe, kde sledované údaje budú zaznamenané v troch časových intervaloch podľa protokolu štúdie. V tejto štúdii nie sú preddefinované žiadne ramená liečby. Zber dát bude prebiehať elektronicky.

Kedy?

Plánovaný začiatok: august/ september 2017
Plánované ukončenie: august/september 2018
Štatistická analýza: október/november 2018


Kde?

Do unikátneho projektu spájajúceho odborníkov z dvoch medicínskych oblastí budú zapojené všetky transplantačné centrá v rámci SR a odborníci z oblasti diabetológie z Univerzitnej nemocnice v Martine.

Kto?

Koordinátor projektu
Mgr. Lucia Messingerová, PhD.
messingerova@sanitasslovaca.sk
www.sanitasslovaca.sk
+421 907 611 410